.: I.C.P Immigration Inc.

  • Home
متخصصین

این برنامه مهاجرتی با مشارکت دولت این استان و دولت فدرال،  با هدف کمک به کارفرمایان این استان و نیاز بازار کار ایجاد شده است. چنانچه کارفرمایی نتواند برای سمت شغلی در این استان نیروی متخصص بیابد، می تواند از نیروی متخصص ماهر و با تجربه خارجی استفاده کند.
افرادی که هم اکنون دراین استان مشغول به کار هستند، نیز می توانند با کمک کارفرمایی خود برای اخذ اقامت دائم اقدام کنند.

کار آفرینان

متقاضیانی که تمایل دارند بیزینس خودشان را در این استان ایجاد و یا در بیزینسی سرمایه گذاری کنند، می توانند ازطریق این برنامه مهاجرتی  برای اخذ  اقامت دائم  کانادا اقدام نمایند.