استان نوواسکوشیا یک برنامه آزمایشی جدید را آغاز کرد.

این برنامه مهاجرتی برای یک دوره 3 ساله به صورت ازمایشی از متقاضیان واجد شرایط درخواست میپذیرد.

متقاضیانی که دارای سابقه کار در نواسکوشیا می باشند د و قادر به دریافت پیشنهاد کار در یکی از دو حرفه زیر میباشند واجد شرایط درخواست اقامت از این استان از طریق این برنامه ازمایشی هستند .
• NOC 3413 — Nurses aides, orderlies and patient service associates
• NOC 7511 — Transport truck drivers
بدیهی است امکان تغییر لیست مشاغل مورد نیاز در این برنامه آزمایشی در طی دوره سه ساله مرتباً تغییر یابد.

آرشیو