استان نواسکوشیا رکوردارپذیرش مهاجرین 2019 در میان استانهای کانادا

در سایه افزایش گزینش مهاجرین در سال 2019 برای نخستین بار استان نوا اسکوشیا شاهد رشد بی سابقه جمعیت می باشد.

به گزارشStatistics Canada دربازه زمانی اول اکتبر 2018 تا اول اکتبر 2019 ، استان نوا اسکوشیا شاهد افزایش جمعیت معادل 12,339 نفر بوده است. در این دوره 12 ماهه به میزان 7,165 نفر از این افزایش جمعیت در سایه ورود مهاجران جدید به این استان بوده است. نرخ افزایش جمعیت استان نسبت به سال قبل در دوره مشابه به میزان 1.28% اعلام شده است.
از سال 1972 تا کنون این میزان رشد جمعیت در بازه زمانی 12 ماهه بی سابقه بوده است. ابتدای اکتبر 2019 جمعیت نوا اسکوشیا کلا 976,768 بوده است. گفتنی است که بالاترین درصد رشد جمعیت در این استان در سه ماهه سوم سال 2019 (اول جولای 2019 تا اول اکتبر 2019 )اتفاق افتاده است.
در سه ماهه سوم سال 2019 تعداد 5,373 نفربه جمعیت این استان اضافه شد که 2,471 نفر از این تعداد مهاجرین تازه وارد به این استان بوده اند.بر اساس اظهارات دولت نواسکوشیا میزان رشد جمعیت در این دوره سه ماهه از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون در این استان اتفاق نیافتاده بود.
به نقل از وزیر مهاجرت نوا اسکوشیا Lena Metlege Diab "این رشد جمعیت نمایانگر تاثیر مثبت مهاجرت بر استان نو اسکوشیا است. مهاجرت اولویت ماست و کلید حل مشکلات مربوط به کمبود نیروی کار وکمبود جمعیت ماست”.
بنا بر گزارش Statistics Canada رشد طبیعی جمعیت نوا اسکوشیا که بمعنای اختلاف میان تولد و مرگ است از سال 2016 با کاهش روبرو بوده است و از سوی دیگر مهاجرت بین المللی و بین استانی در همین بازه زمانی رشد داشته است.

آرشیو