آخرین قرعه کشی اکسپرس انتری در استان انتاریو

متقاضیانی که از طریق برنامه اکسپرس اینتری از طریق استانهای کانادا بجز کبک و منطقه نوناویت دعوتنامه دریافت میکنند، 600 امتیاز اضافی در سیستم امتیاز بندی اکسپرس انتری کسب میکنند.

انتاریو 758 گزینش از حوزه رقابتی اکسپرس انتری برای جذب متخصصین نیمه ماهر مورد نیاز بازار کار استان انجام داد. حداقل امتیاز برگزیده شدگان 400 و حداکثر 436 در این گزینش بوده است.

آرشیو