تمرکز اداره مهاجرت برای سرعت بخشیدن به تکمیل بررسی درخواستهای مهاجرت

  • خانه
  • آخرین اخبار
  • تصمیم نهایی دادگاه در مورد درخواست هایی که برای برنامه متخصصین فدرال قبل از ماه فوریه 2008 فرستاده شده است

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا از تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ در طی دو ماه تعداد ۳۵۸۳ درخواست متقاضیان برنامه های مهاجرت اقتصادی را تنها در طی دو ماه تکمیل نمود. اگر همین روند تسریع دهی در تمامی برنامه های مهاجرتی ادامه یابد تا پایان سال ۲۰۲۲ حداقل نیمی از پرونده های در انتظار بررسی تکمیل خواهند شد
کاهش تعداد فایلهای درخواست مهاجرین اقتصادی که از ۱۵ دسامبر تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ به شرح زیر به تفکیک برنامه های مهاجرت اقتصادی

Immigration category

Agri-Food Pilot Program
Atlantic Immigration Pilot Programs
Canadian Experience Class (EE)
Canadian Experience Class (No EE)
Caring For Children Program
Federal Self Employed
Federal Skilled Workers (C-50)
Federal Skilled Workers (EE)
Federal Skilled Workers (Pre C-50)
High Medical Needs Program
Live-in Caregiver Program
Provincial Nominees (EE)
Provincial Nominees (No EE)
Quebec Entrepreneur
Quebec Investor
Quebec Self Employed
Quebec Skilled Workers
Rural and Northern Immigration Pilot
Skilled Trades (EE)
Skilled Trades (No EE)
Start-up Business
TR to PR

Total Economic Class

No. of files as of 15,Dec.2021

747
2,998
24,675
55
12,539
4,999
223
54,529
24
29
1,780
39,325
27,421
462
14,610
85
27,048
992
805
9
1,264
20,151

234,770

No. of files as of 15.Feb.2022

653
2,577
12,088
84
16,316
5,181
197
45,437
23
15
1,328
37,484
32,106
416
13,845
89
26,217
897
632
3
1,295
34,304

231,187

آرشیو