نواسکوشیا به دنبال جذب مهاجرین فرانسوی زبان

استان نواسکوشیا برای تقویت جامعه فرانسوی زبان مستقر در این استان سهمیه گزینش مهاجرین فرانسوی زبان را افزایش داد. بدین منظور برنامه گزینش سه ساله خود از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ را بر پایه این تمرکز بنا نهاده است.

بر اساس گزارش های اداره آمارجمعیت این استان هم اکنون دارای بالغ بر ۳۰۰۰۰ نفر فرانسوی زبان است. 

این استان طالب ایجاد ازدیاد جمعیت خود می باشد بطوریکه در سال ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیون افزایش جمعیت داشته است که قسمت اعظم آنرا مدیون مهاجرین تازه وارد از کشور های دیگر و مهاجرین داخلی از استانهای دیگر کانادا است.

آرشیو