افزایش حقوق در کانادا

میانگین دستمزد ساعتی در کانادا برای کارمندان حقوق بگیر و ساعتی همچنان در حال افزایش است

جدول زیر چگونگی تغییر میانگین دستمزد ساعتی کارکنان حقوق بگیر در هر استان را از دسامبر ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳ نشان می دهد.

استان

دسامبر ۲۰۲۲

ژانویه ۲۰۲۳

فوریه ۲۰۲۳

آلبرتا

۴۵.۱۲ دلار

۴۴.۶۷ دلار

۴۵.۲۹ دلار

بریتیش کلمبیا

۴۲.۲۴ دلار

۴۲.۷۸ دلار

۴۲.۹۲ دلار

مانیتوبا

۳۸.۵۵ دلار

۳۹.۰۴ دلار

۳۸.۷۳ دلار

نیوبرانزویک

۳۹.۷۰ دلار

۳۹.۴۹ دلار

۴۰.۲۳ دلار

نیوفاندلند و لابرادور

۴۱.۱۰ دلار

۴۰.۹۵ دلار

۴۰.۳۹ دلار

مناطق شمال غربی

۵۲.۰۴ دلار

۵۱.۵۹ دلار

۵۲.۶۱ دلار

نوا اسکوشیا

۳۸.۰۳ دلار

۳۷.۳۷ دلار

۳۷.۱۸ دلار

نوناووت

۵۵.۰۶ دلار

۵۶.۷۹ دلار

۵۳.۵۲ دلار

انتاریو

۴۳.۲۰ دلار

۴۳.۱۷ دلار

۴۳.۴۴ دلار

جزیره پرنس ادوارد

۳۵.۴۸ دلار

۳۴.۴۸ دلار

۳۵.۳۰ دلار

کبک

۴۱.۰۴ دلار

۴۰.۶۸ دلار

۴۰.۸۲ دلار

ساسکاچوان

۴۱.۳۲ دلار

۴۱.۱۹ دلار

۴۱.۱۶ دلار

یوکان

۴۷.۴۵ دلار

۴۷.۸۹ دلار

۴۷.۳۱ دلار

آرشیو