.: I.C.P Immigration Inc.

  • Home

برنامه های این استان با هدف کمک به مهاجران ماهر و خانواده هایشان برای زندگی و کار دراین استان ایجاد شده است. متقاضیان این برنامه علاوه بر اینکه  می بایست دارای شغل و یا پیشنهاد کاری ازیکی از کارفرمایان این استان باشند ، ملزم به ارائه مدرک اثبات توانایی مالی برای استقرار پس از اخذ اقامت دائم نیز هستند.

برنامه مهاجرتی آزمایشی فدرال برای منطقه آتلانتیک :

این برنامه به صورت آزمایشی از سال برای یک دوره آزمایشی سه ساله از سال 2017 راه اندازی شد . هدف ایجاد این برنامه جذب نیروهای متخصص مورد نیاز 4 استان حاشیه اقیانوس اطلس ، با کمک کارفرمایان منطقه است . استان نیوفاندلند و لابرادور، نیز  یکی از 4 استان منطقه میباشد که از طریق این برنامه نیروهای متخصص مورد نیاز خود را مورد گزینش قرار می دهد.