آخرین اخبار

جمعیت مقیم های موقت


یک نظرسنجی اخیر نشان داد که حمایت کانادایی ها از مهاجرت کاهش یافته است، به ط...اداره مهاجرت کانادا (IRCC)گزارشات اخیر اطلاعات زیر را درباره تعداد


آرشیو