آخرین اخبار

بدون نیاز به انگشت نگاری و بدون نیاز به داشتن وکالتنامه
توسط اعضای خانواده شما در هر یک از شهرهای ایران

...


برای نخستین بار در زمان در دوران پاندمیک در طول ماه جون سال ۲۰۲۱ تعداد 35700 مهاجر تازه وارد مراحل لندینگ خود را...


آن‌هایی که از طریق برنامه جدید TR to PR درخواست اقامت دائم داده اند می‌توانند درخواست مجوز کار خود را تمدید کنن...


دولت کانادا قبل از ترم پاییز به دانشجویان بین‌المللی تدابیر مرزی را یادآوری میکند.


بزودی قوانین سخت گیرانه تری برای کارفرمایان به منظور حمایت از کارگران خارجی ممکن است در آینده نزدیک توسط دول...


همسران برخی از متقاضیان اقامت دایم از طریق برنامه تجربه کبکی (PEQ) از تاریخ 22 جولای، ملزم به ارایه نتیجه آزمون ...


آرشیو